Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Porin P Painting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.6.2018. Viimeisin
muutos 13.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Porin P Painting Oy
Hatanpääntie 68, 29570 Söörmarkku
www.porinpainting.fi
+358 44 022 9451

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Samuli Bollstedt
+358 44 022 9451, samuli@porinpainting.fi

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IPosoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden
muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään
myös Google Analytics-analytiikkatyökalun avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan
kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen
kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme
sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä
siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja
palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle
tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.