Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa listataan vastuullisuuden olennaiset teemat ja niihin liittyvät pitkän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet. Ohjelmassa peilataan yrityksiin yleisesti ja rakennusalaan erityisesti kohdistuvia vaatimuksia. Ohjelma helpottaa osaltaan kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa asioiden viestinnässä eri kohderyhmille. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle työntekijällemme mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä.
Porin P Painting Oy:n vastuullisuusohjelman teemat on rakennettu arvonluonnin ympärille. Tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelma tukee parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan kehitystä. Vastuullisuusohjelma käydään läpi ja tavoitteet päivitetään vuosittain.

1. Arvoa asiakkaalle

Hyvä asiakaskokemus on Porin P Painting Oy:n toiminnan keskeinen tavoite. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen toimimalla avoimesti sekä tekemällä työmme turvallisesti ja laadukkaasti. Asiakaskokemus sisältää kokemuksen tuotteen tai palvelun vastuullisuudesta. Hyvän laadun merkki on tyytyväinen asiakas, jonka tarpeet on ymmärretty ja toteutettu.
Asiakaskokemus on kaikkien niiden kokemusten summa, joka asiakkaalle muodostuu Porin P Painting Oy:stä erilaisten kohtaamisten kautta. Tavoitteenamme on tarjota hyvä asiakaskokemus, joten jokaisen kohtaamisen pitää sujua niin hyvin, jotta asiakas on valmis suosittelemaan Porin P Painting Oy:n palveluita myös muille.

Laadukas ja kestävä
Laadukkaan ja kestävän työn perusta on henkilökunnan ammatillinen osaaminen, laadun edellytysten luominen ja tahto tehdä asiat hyvin.
Porin P Painting Oy:n laadukas työ koostuu hankekohtaisesta laadun suunnittelusta, laadun toteutuksesta ja valvonnasta, tulosten seurannasta, toimintamallin kehittämisestä sekä järjestelmää toteuttavan henkilökunnan koulutuksesta ja tietoisuuden ylläpitämisestä.
Työvaiheet valmiin projektin luovutukseen ja käyttöönottoon asti suunnitellaan huolellisesti etukäteen, hankkeen riskipaikat selvitetään ja niihin varaudutaan. Toteutuksen aikana tekemistä ja lopputuotteen laatua varmennetaan tarkastuksin.

2. Arvoa henkilöstölle

Porin P Painting Oy haluaa olla turvallinen, yhteisöllinen ja yhdenvertainen työpaikka. Kun työskentelyn puitteet ovat kunnossa, on helppo keskittyä itse työhön ja siinä kehittymiseen. Porin P Painting Oy tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja työssä oppimiseen. Osaaminen kehittyy paitsi koulutusten, myös erilaisten projektien ja urapolkujen kautta.
Porin P Painting Oy huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista tarjoamalla henkilöstöetuja, kuten kattavan työterveyshuollon, vakuutusturvaa ja toimihenkilöille myös lounasedun.
Sisäisen viestinnän tavoitteena on tukea yhtenäistä Porin P Painting Oy:tä ja yhtenäistä tapaa toimia. On tärkeää nostaa tärkeät ja uudet asiat näkyville kaikkien saataville, jotta kaikki tietävät missä ollaan ja minne ollaan menossa. Sisäinen viestintä jakaa tietoa, pitää henkilöstön ajan tasalla ja auttaa toimimaan ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on myös mahdollistaa avoin palaute ja aktiivinen keskustelu asioista.

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Porin P Painting Oy:n turvallisuustyön lähtökohtana on lain vaatimusten ylittäminen ja turvallisen työilmapiirin luominen. Samaa toiminnan tasoa edellytetään myös alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.
Porin P Painting Oy:n pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nolla tapaturmaa –taso.

Turvallisuus on Porin P Painting Oy:ssa ykkösasia ja johdon jatkuvan kiinnostuksen ja valvonnan kohteena. Johdon turvallisuuskatselmukset ovat osa johdon sitoutumista yrityksen turvallisuustyöhön. Johdon katselmuksen aikana havainnoidaan työskentelytapoja, koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä, työympäristöä ja työmaan siisteyttä, ohjeiden selkeyttä ja saatavuutta sekä yleistä turvallisuustasoa ja turvallisuuden johtamista.
Työmaiden työterveys- ja turvallisuustyön lähtökohtana ovat turvallisuuden huomioiva suunnittelu sekä ennakoiva riskien arviointi. Siisteyden hallinta ja aktiivinen turvallisuushavainnointi mahdollistavat turvallisen työympäristön. Ohjeiden noudattaminen ehkäisee tapaturmia. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.

Verkostorekisterin käyttö ja perehdytys merkittävässä roolissa
Toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyökumppanien tuntemus torjuvat harmaata taloutta. Tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää systemaattista urakkaketjujen hallintaa.

Merkittävät ihmisoikeudet toimialalla
Porin P Painting Oy on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien toteutumista edistetään parhaiten esimerkin ja toimitusketjun valvonnan avulla. Yrityksen ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit riippuvat keskeisesti yrityksen toimialasta ja tuotteista.
Porin P Painting Oy:n ja koko rakennustoimialan näkökulmasta merkittäviä ovat oikeus elämään ja oikeus terveyteen. Muihin aloihin verrattuna rakentaminen on keskimääräistä korkeamman riskin työtä, joka aiheuttaa uhkaa työntekijöiden hengelle ja terveydelle. Lähialueen asukkaiden oikeus turvalliseen elämään ja terveyteen pitää varmistaa muun muassa pölyn- ja melunhallinnan sekä työmaaliikenteenosalta. Myös tuotevastuu asiakkaiden suuntaan on osa ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamista.
Orjatyö sekä pakkotyö on ehdottomasti kielletty.

Henkilökohtaisen turvallisuuden suoja suojaa ihmisiä fyysiseen tai henkiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia vastaan. Esimerkiksi kiusaaminen ja häirintä (ml. seksuaalinen häirintä/ahdistelu) työpaikalla tai vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden uhkailu tai häirintä vaarantavat henkilökohtaisen turvallisuuden.

Oikeus oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin koskee asianmukaisia työehtoja ja olosuhteita työpaikalla. Riskinä saattavat olla henkeä tai turvallisuutta uhkaavat työolot tai se, että työntekijälle ei makseta asianmukaista palkkaa.

Tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteet läpileikkaavat kaikkia ihmisoikeusnormeja. Periaatteet edellyttävät, että ihmisoikeudet taataan ihmisille ilman heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa (ml. sukupuoli, etninen tausta, uskonto jne.) perustuvaa syrjintää. Esimerkkejä periaatteisiin vaikuttavista tilanteista ovat muun muassa syrjintä rekrytoinnissa, palkkauksessa ja työssä etenemismahdollisuuksissa tai asiakaspalvelussa.

Porin P Painting Oy:llä kohdellaan yhdenvertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai terveydentilaan katsomatta. Syrjintä tai häirintä ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa.

3. Arvoa kumppaneille

Porin P Painting Oy:n menestys on kiinni myös kumppaniverkoston onnistuneista suorituksista. Tärkeää on yhteinen ja vastuullinen tapa toimia. Porin P Painting Oy valvoo ja tukee alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa ja tiedottaa heille esimerkiksi työturvallisuuslainsäädännön muutoksista.

Kumppanien valinta
Porin P Painting Oy on vastuullinen toimija ja valitsee kumppaneikseen yrityksiä, joiden toiminta on Porin P Painting Oy:n arvojen mukaista. Kumppaniverkoston vastuullisuuden tavoitteellinen kehittäminen tukee oikein ja sääntöjen mukaan toimivien yritysten kilpailukykyä ja torjuu samalla harmaata taloutta.

Porin P Painting Oy tekee yhteistyötä Asiakastiedon kanssa ja saa sitä kautta taustaselvityksen toimittajistaan.

Vaatimukset osana prosesseja
Porin P Painting Oy:n vastuullisen hankinnan kehittäminen vaatii vastuullisuusnäkökulmien kartoittamista rakennusalan erityispiirteet huomioiden. Porin P Painting Oy:n pitää varmistaa, että omat prosessit ja työkalut ovat kunnossa ja riskit on arvioitu niin, että toimenpiteet on mahdollista kohdistaa sinne missä ongelmia on ja vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat.

Harmaan talouden torjunta
Alihankkijat ja urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan Porin P Painting Oy:n vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia allekirjoittaessaan urakkaohjelman. Porin P Painting Oy on sitoutunut edistämään harmaan talouden torjuntaa ja kehittää jatkuvasti toimintatapoja toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Työllistäminen ja veronjalanjälki
Porin P Painting Oy on eettisten toimintaohjeiden mukaisesti sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien toteutuminen ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisy hankintaketjussa on yhteiskunnan näkökulmasta merkittävä asia. Porin P Painting Oy:n tavoitteena on tukea yhtäläisiä työmarkkinoita ja omalta osaltaan ehkäistä työmarkkinoiden eriytymistä ja eriarvoistumista.

Porin P Painting Oy maksaa veronsa ja veronluonteiset maksut paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Merkittävä osuus veronluonteisista maksuista muodostuu tavaroiden ja palveluiden tilitettävästä arvonlisäverosta ja henkilöstön palkkoihin liittyvistä veroista. Aliurakoinnin ja vuokratyövoiman kautta syntyy valtiolle välillisesti maksettavia palkkaveroja ja sosiaalikulumaksuja, joten myös Porin P Painting Oy:n välillinen vaikutus veronmaksajana on merkittävä.

4. Arvoa ympäristölle

Ilmastonmuutoksen konkreettiset seuraukset yksittäisille ihmisille ja yrityksille näkyvät sidosryhmien kasvaneena kiinnostuksena ympäristöasioihin. Porin P Painting Oy vastaa näihin tarpeisiin sitoutumalla lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toiminnan kehittämiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen. Porin P Painting Oy edellyttää myös alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteet ovat korkealla
Materiaalitehokkuus ja jätteen määrän minimointi ovat Porin P Painting Oy:n ympäristötoiminnan päätavoitteita. Suunnittelu- ja hankinnanohjauksella vaikutetaan materiaalivalintoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Erityisesti hyvällä suunnittelulla voidaan mahdollistaa onnistuneet hankinnat.

Työmailla käytetään suuri määrä energiaa eri muodoissa. Ilmasto-olosuhteista johtuen eniten energiaa kuluu lämmitykseen. Energiatehokkuutta pyritään parantamaan muun muassa laitteistojen optimoinnilla ja päivittämällä laitteistoja nykyteknologian mukaiseksi, sekä tietysti valitsemalla tilanteeseen sopiva lämmitysmenetelmä.